علیرغم عدم توجه مدیران فن آوری اطلاعات سازمان ها و شرکت ها به موضوع مشاوره نرم افزار و لزوم نیازسنجی به شکل کاملاً علمی و توسط تیم متخصص مشاوره نرم افزار، به دلیل ساختار تکنولوژیکی نرم افزار محور فعالیت شرکت راهبران، موضوع مشاوره و طراحی نرم افزار از اهمیت بسزایی برخوردار است و راهبران تلاش می کند اهمیت موضوع را هرچه بیشتر و بهتر برای کارفرمایان و مشتریان خود تبیین نماید.

شاید از جمله دلایل متعدد لزوم مشاوره نرم افزار قبل از هر اقدام دیگری، بتوان به موارد زیر اشاره کرد:  

  • پرهیز از طراحی و تولید نرم افزاری که شاید نه تنها نیازهای واقعی سازمان را پوشش نمی دهد بلکه باعث پیچیدگی بیشتر امور گردد.
  • پرهیز از صرف منابع ارزشمندی نظیر منابع مالی و نیروی انسانی سازمان در جهتی که در نهایت باعث اتلاف و خسران مجموعه گردد.
  • بررسی نیازهای واقعی و معنی دار سازمان و ارائه فهرست آن به ترتیب اولویت و از دریچه ای خارج از دریچه نگاه مدیران سازمان که بیشتر به دلیل غرق بودن در شرایط موجود سازمان، خود از نگاه جامعی برخوردار نیستند و معرفی جوانب موضوع برای ایشان علاوه بر اینکه تفکر منجمد شکل گرف