• عدم وابستگی به تکنولوژی خاص و بهره گیری از راه حل های مناسب در قالب تکنولوژی های مختلف.
  • التزام به بروز نگهداشتن سطح دانش کارشناسان و بهره گیری از منابع جدید آموزشی.
  • پرهیز از ورود به مسیرتولید نرم افزارهایی که راه حل های کدباز آنها عملکرد موفقی داشته است.
  • ارائه طیف کاملی از اطلاعات مورد نیاز کارفرما و به تبع آن استقلال عملکرد کارفرما و عدم وابستگی مداوم وی به خدمات شرکت.
  • ارائه خدمات با کیفیت مناسب و دریافت هزینه واقعی خدمات.
  • در نظر گرفتن راه حل های منعطف با گستره قیمت مناسب جهت پوشش نیازهای جامعه بزرگتری از کارفرمایان در مقیاس های کوچک، متوسط و بزرگ.
  • پرهیز از پذیرش پروژه هایی که خارج از ظرفیت تولید شرکت بوده و کیفیت اجرای سایر پروژه ها را تحت تأثیر قرار دهد.
     
 
کلیه حقوق سایت برای شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد محفوظ می باشد
);