خدمات پشتیبانی و نگهداری راهبران در حوزه های زیر ارائه می گردد. ( Online Support 7 * 24 )

پشتیبانی فنی نرم افزار و ماژول های طراحی شده

 • بررسی و رفع مشکلات و نواقص فنی نرم افزارهای تولید شده بر اساس گزارش کارفرما
 • تحلیل، طراحی و تولید زیرسیستم های جدید مورد نیاز کارفرما
 • مشاوره و ارائه راه حل های جدید در نرم افزار بر اساس شناخت مختصات فعالیت کارفرما
 •  بررسی صحت عملکرد نرم افزار و بانک اطلاعاتی به صورت مستمر در طول مدت پشتیبانی
   

 پشتیبانی فنی پورتال

 • به روز رسانی نسخه پورتال به آخرین نسخه منتشر شده توسط شرکت در طول مدت پشتیبانی
 • به روز رسانی نسخه ماژول های پورتال به آخرین نسخه منتشر شده توسط شرکت در طول مدت پشتیبانی
 • بررسی و رفع مشکلات و نواقص گزارش شده از سوی کارفرما.
 • بررسی صحت عملکرد پورتال و بانک اطلاعاتی به صورت مستمر در طول مدت پشتیبانی
 • معرفی ماژول ها و امکانات جدید پورتال به کارفرما و پیشنهاد ابزارهای متناسب با زمینه فعالیت ایشان
 • مشاوره و ارائه راه حل های متناسب با زمینه فعالیت کارفرما جهت تولید و توسعه ماژول های جدید.

پشتیبانی محتوایی

 • طراحی معماری محتوایی پورتال و ساختار راهبری کاربر در آن
 • طراحی و تدوین نظامنامه محتوایی پورتال